Sportsbook | Casino | Racebook | Mobile |


China CBA lines

Please choose the sports betting odds you would like to view from the left side navigation.

China CBA SP/RL TOTAL ML
Sun, 19 Jan 2020 06:35 AM
30154Bayi Rockets+12 ( -115 )UN 204 ( -115 )+600
30154Jilin-12 ( -115 )UN 204 ( -115 )-1050
06:35 AM

30154Jiangsu Dragons+10½ ( -115 )UN 195 ( -115 )+450
30154Beijing-10½ ( -115 )UN 195 ( -115 )-675
06:35 AM

30154Qingdao+4 ( -115 )UN 235½ ( -115 )+160
30155Fujian-4 ( -115 )OV 235½ ( -115 )-195
06:35 AM

30155Xinjiang+4½ ( -115 )OV 225 ( -115 )+165
30155Liaoning-4½ ( -115 )OV 225 ( -115 )-205
06:35 AM

30155Sichuan+4 ( -115 )OV 216 ( -115 )+160
30155Guangzhou-4 ( -115 )OV 216 ( -115 )-195
06:35 AM

30155Shenzhen-1 ( -115 )OV 201½ ( -115 )-125
30155Shanghai+1 ( -115 )OV 201½ ( -115 )-105
06:35 AM

30155Tianjin+15½ ( -115 )OV 219½ ( -115 )-
30155Zhejiang Chouzhou-15½ ( -115 )OV 219½ ( -115 )-
06:35 AM

30155Beijing Royal Fighters+8½ ( -115 )OV 212½ ( -115 )+335
30156Zhejiang Guangsha-8½ ( -115 )UN 212½ ( -115 )-460
China CBA SP/RL TOTAL ML

 

Current Promotions

NFL Football Betting | MLB Baseball Betting | Horse Racing | NBA Basketball Betting | NCAA College Basketball | NHL Betting